มหกรรมความรู้ "OKMD Knowledge Festival"

วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้จบการศึกษาและเริ่มทำงาน ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายย่อย

  2. หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติการ

  3. ภาคีเครือข่าย ภาคธุรกิจ และภาคเอกสาร

  4. ประชาชนที่สนใจ