มหกรรมความรู้ "OKMD Knowledge Festival"

หลักการและเหตุผล

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีบทบาทภารกิจในการพัฒนา ความคิด เพิ่มความรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาแก่ประชาชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ได้จัดงาน มหกรรม ความรู้ (OKMD Knowledge Festival) ขึ้นในทุกปี ภายใต้หัวข้อ “ความรู้คือโอกาส: Knowledge is Opportunity” เพื่อให้เป็นเวทีรวมองค์ความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ สังคมไทย ทำให้ผู้เข้า ร่วมงานตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาไทยที่สามารถนำไปใช้ ในการสร้างโอกาสทาง เศรษฐกิจและพัฒนาสังคมต่อไป


ในโลกอนาคตที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าและเชื่อมโยงสังคมในทุกระดับ ส่งผลต่อพฤติกรรมและ การตัดสิน ใจของคน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน และยากต่อการคาดคะเน ความสามารถในการ คาดการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับประเทศ ถือเป็นปัจจัย สำคัญต่อความ สำเร็จทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ พัฒนาและพร้อม รับต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งความไม่แน่นอน จึงต้องอาศัยปัจจัยหลัก ซึ่งได้แก่


  1. ข้อมูลองค์ ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการคาดการณ์ พัฒนา ปรับตัว และสร้างสรรค์โอกาสจากความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

  2. โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาทั้งที่จับต้องได้และที่เป็นโลกเสมือนจริงผ่านสื่อดิจิทัล ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลและ องค์ความรู้ ชุมชนในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกอย่างเสรี

  3. การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการประกอบอาชีพและธุรกิจ ที่เอื้ออำนวย ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรายย่อย ได้สามารถพัฒนาและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์