OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้คือโอกาส

5172

ด้วยความตระหนักถึงผลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสภาวการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจและพลวัตของสังคมโลก OKMD จึงได้จัดงานมหกรรมความรู้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด " ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity " โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ให้สามารถพัฒนาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย


มีการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมี "การลงทุนทางปัญญา" ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้สะดวก มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสนองตอบการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา พร้อม ๆ ไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพคน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืน OKMD ได้คัดสรรวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลก ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มาเสวนาให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาความรู้และแหล่งเรียนรู้ของประเทศชั้นนำ


ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


สามารถรับชม VDO ตัวอื่น ๆ คลิกที่นี่บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มันส์สมอง | Let’s play with knowledge
2704
เล่นให้โดน : ถอดรหัสกลเม็ดสู่ความสำเร็จสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจคนไทย
2579
เล่นเป็นเรียน : เรียนให้ต่าง เล่นให้ได้ความรู้
5454
เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิด
3679
เล่น ลอง เรียน : ถอดรหัส "ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21"
4856
“เล่น เห็น โลก: ท้าทายอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ”
3231
มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21
2811
สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่ไร้ขอบเขต โดย เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
4696
รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่ โดย ไผท ผดุงถิ่น
5930
ทักษะการสื่อสารและการตลาดที่จะพาเราไปตลาดโลก โดย สุรชัย พุฒิกุลางกูร
3271