OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ไท(ย)ม์ แมชชีน เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย

2549

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) หรือ Office of Knowledge Management and Development (OKMD) เป็นองค์กรมหาชนในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจและบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชนผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งให้บริการความรู้ การจัดระบบการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้รูปแบบใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย OKMD ได้จัดงานมหกรรมความรู้ประจำปีหรือที่เรียกว่า OKMD Knowledge Festival ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ และกิจกรรมความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย อันจะกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้ต่อไป


OKMD Knowledge Festival 3

และจากกระแสโลกที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทยดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น OKMD จึงเห็นโอกาสสำหรับประเทศไทยและคนไทย ที่จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงด้วยภูมิปัญญาของเราเอง จึงได้จัดงานมหกรรมความรู้ครั้งที่ 3 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ "ไท(ย)ม์ แมชชีน เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย" โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ สามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการสร้างอาชีพ พัฒนาธุรกิจ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของตน อันนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของประเทศในอนาคต


ในมหกรรมความรู้ครั้งที่ 3 นี้ OKMD ได้คัดสรรองค์ความรู้ของไทยที่สอดพ้องกับกระแสโลก พร้อมกับเชิญผู้รู้ทั้งฝั่งนักวิชาการและผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญอย่างโดดเด่นในศาสตร์นั้นๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งสิ้น 13 ท่าน มาร่วมกันถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ภายใต้กิจกรรมหลักๆ 3 ด้าน คือ การสัมมนาเชิงประสบการณ์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และงานนิทรรศการ โดย OKMD เลือกวิธีการจัดงานสัมมนาเชิงประสบการณ์ หรือ Experience Symposium ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสร้างคุณค่า นำเสนอผ่านการสร้างประสบการณ์ตรงด้วยประสาทสัมผัสจริงระหว่างการสัมมนา เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมและเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว ได้แก่


1. 4D Symposium

4D Symposium

นำเสนอองค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำโครงสร้างของเรือนเครื่องสับร่วมสมัยที่ถอดแนวคิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมมาสร้างระหว่างการสัมมนา เพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดในเชิงช่าง และการสร้างที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม อีกทั้งยังลดการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย


2. Therapy Symposium

Therapy Symposium

นำเสนอแนวคิดการมองร่างกายแบบองค์รวม หรือการสร้างสมดุลสุขภาพกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน โดยการจัดผังที่นั่งตามธาตุเจ้าเรือนของผู้เข้าร่วมชม เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพของคนที่มีธาตุแตกต่างกัน รวมทั้งยังมีการนวดแผนไทยจากโรงเรียนนวดแผนโบราณวัดโพธิ์เพื่อบำบัดอาการเฉพาะของผู้ชมในห้องสัมมนาอีกด้วย


3. Long Table Symposium

Long Table Symposium

นำเสนออาหารพื้นถิ่นในภูมิปัญญาไทยที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังเป็นกระแสที่ร้านอาหารระดับโลกให้ความสนใจ โดยได้จัดเปลี่ยนห้องสัมมนาให้กลายเป็นห้องอาหารในบรรยากาศหรูหราร่วมสมัย ทยอยเสิร์ฟอาหารไทยที่สอดคล้องกับประเด็นที่วิทยากรพูดถึง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ร่วมสัมผัสความรู้ ประสบการณ์ และลิ้มรสอาหารจานนั้นๆ อย่างแท้จริง


เอกสารที่เกี่ยวข้องชมเทปบันทึกงานสัมมนาวิชาการย้อนหลัง


4D Symposium: อยู่แบบไทย | หัวข้อ “อยู่อย่างยั่งยืน : ความได้เปรียบของโลกตะวันออก”
สามารถรับชม VDO ตัวอื่น ๆ คลิกที่นี่
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มันส์สมอง | Let’s play with knowledge
2704
เล่นให้โดน : ถอดรหัสกลเม็ดสู่ความสำเร็จสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจคนไทย
2580
เล่นเป็นเรียน : เรียนให้ต่าง เล่นให้ได้ความรู้
5454
เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิด
3679
เล่น ลอง เรียน : ถอดรหัส "ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21"
4856
“เล่น เห็น โลก: ท้าทายอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ”
3231
มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21
2812
สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่ไร้ขอบเขต โดย เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
4696
รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่ โดย ไผท ผดุงถิ่น
5930
ทักษะการสื่อสารและการตลาดที่จะพาเราไปตลาดโลก โดย สุรชัย พุฒิกุลางกูร
3271