Global Knowledge Society

Now Learning | เปิดกว้างการเรียนรู้สู่อนาคต

ทุกวันนี้ข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลามากมายมหาศาล ใครๆก็เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวกกว่าแต่ก่อน แหล่งความรู้มีอยู่ทั่วไปทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ พร้อมรอให้คนที่สนใจเข้าไปค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 
ดูรายละเอียด

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้

โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด คนรุ่นใหม่จึงต้องปรับตัวให้ทันรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สนใจใฝ่รู้และรู้เท่าทันเรื่องราวรอบๆ ตัวที่สามารถปรับใช้ พัฒนาและต่อยอด สร้างโอกาสในการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไปได้
ดูรายละเอียด