Future Learning Platform

Digilearn is Now | เรียนรู้ สู่โอกาส

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ซึ่งพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคน รวมทั้งลักษณะการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วย อาชีพใหม่เกิดขึ้น อาชีพเก่าบางอาชีพจะลดความสำคัญลง ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดูรายละเอียด

Good Idea | ต่อยอดไอเดียและอาชีพในยุคแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน

ในยุคโลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนที่มีรูปแบบการเรียนรู้มากมายให้ได้เลือกศึกษาตามความเหมาะสมของตนเอง ทำให้เกิดการประยุกต์ ต่อยอดไอเดีย ใช้สื่อรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์อาชีพที่เหมาะกับยุคดิจิทัลและตอบโจทย์พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป 
ดูรายละเอียด

ห้องเรียนแห่งอนาคต พื้นที่แสดงความคิดของคนรุ่นใหม่ | พันธวิศ ลวเรืองโชค

เพราะเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาให้คนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
ดูรายละเอียด

คนรุ่นใหม่กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล | รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

ในโลกยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าและมีบทบาทต่อพฤติกรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิมของคนรุ่นเก่า ทำให้เกิดช่องว่างแห่งความไม่เข้าใจ
ดูรายละเอียด

BLENDED LEARNING | บูรณาการการเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่

ในอนาคตช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์มีแนวโน้มในการควบรวมกันอย่างลงตัวสู่การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
ดูรายละเอียด

Future Trend แนวโน้มการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประกอบกับแรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่องทางการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
ดูรายละเอียด

ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการการเรียนรู้ของคนไทย

เมื่อเทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ลองมาดูผลสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ภายใต้งานศึกษาวิจัยหัวข้อ "รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่"
ดูรายละเอียด

เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
ดูรายละเอียด

ส่อง โอกาส จาก การเรียนรู้

เทคโนโลยีได้เข้ามาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ รวมทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปด้วย ความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล
ดูรายละเอียด