Fast Forward Book หนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและธุรกิจสร้างสรรค์


Fast Forward Book

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
หนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและธุรกิจสร้างสรรค์ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Fast Forward Book หนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้จากงานสัมมนา OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว ซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรุ้และโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพและธุรกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดจากเทรนด์โลก (Global Mega Trends)