"เข็ม" ผลการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 ข้อสังเกต และการรวบรวมวิเคราะห์ปรากฏการณ์สำคัญในโลกการอ่านของไทย ทั้งห้องสมุด ร้านหนังสือ นิตยสารและสื่อออนไลน์


"เข็ม"

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ผลการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 ข้อสังเกต และการรวบรวมวิเคราะห์ปรากฏการณ์สำคัญในโลกการอ่านของไทย ทั้งห้องสมุด ร้านหนังสือ นิตยสารและสื่อออนไลน์ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

สำรวจปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลง 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน พ.ศ. 2552-2561 ประกอบด้วยผลการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561 ข้อสังเกต และการรวบรวมวิเคราะห์ปรากฏการณ์สำคัญในโลกการอ่านของไทย ทั้งห้องสมุด ร้านหนังสือ นิตยสารและสื่อออนไลน์ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป เพื่อทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในอดีตและมองไปในอนาคตอย่างมีทิศทาง