OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) สู่ประชาชนผ่านป้ายรถเมล์ โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

9552 | 20 ตุลาคม 2560
โครงการบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) สู่ประชาชนผ่านป้ายรถเมล์  โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน “คนไทย” จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนผ่านประเทศและบรรลุผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากทุนมนุษย์ที่ดีจะเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมไทย การยกระดับกรอบความคิด (Mind-set) ทักษะ (Skill-set) และพฤติกรรม (Behavior-set) ของคนไทยทั้งระบบ กอปรกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ชุดใหม่ เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา องค์ความรู้ หรือข้อมูลต่างๆ ไม่ถูกผูกขาด และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ปัจจัยทั้งหมดนี้ล้วนกระบวนการที่จะช่วยให้เกิด “คนไทย 4.0” ที่มีความรู้และมีทักษะสูง

สบร. จึงได้ร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) สู่ประชาชนผ่านป้ายรถเมล์ ด้วยการปรับโฉมป้ายรถเมล์ให้เป็นจุดกระจายข้อมูลความรู้ที่ประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้และนโยบายของรัฐบาลอย่างสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านเครือข่ายการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ครอบคลุมในวงกว้างและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน  ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยในการเรียนรู้และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อการค้นหาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และทักษะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

สบร. ได้จัดทำบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) ไปติดตั้งที่ป้ายรถเมล์นำร่องสองจุด ได้แก่ ป้ายโอสถศาลา และป้ายวัดปทุมวนาราม เนื้อหาบนบอร์ดประกอบด้วย องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ อาทิ หนังสือชุดส่องโอกาส สร้างอาชีพ หนังสือชุดความรู้กินได้  สาระน่ารู้จากรัฐบาล และยังมีแผนที่การเดินรถประจำทางที่ป้ายนั้นๆโดยละเอียด เนื้อหาต่างๆที่ปรากฎบอร์ดความรู้ถูกจัดทำเป็นรูปแบบหนังสือดิจิทัล ที่สามารถดาวน์โหลดผ่าน QR CODE จากมือถือไปอ่านได้ทันที

รูปแบบบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) ที่ป้ายรถเมล์ทั้งสองแห่ง ผู้ที่รอรถเมล์สามารถดาวน์โหลดหนังสือผ่าน QR CODE ไปอ่านได้ และยังมีข้อมูลรถประจำทางที่ป้ายรถเมล์ทั้งสองแห่งด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดองค์ความรู้ผ่าน QR CODE ด้านล่างนี้


ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

 Now And Trend จับเทรนด์ให้เป็นงาน

 Digital Now Loading เชื่อมต่อไอเดียยุคดิจิทัล

 Now Learning เปิดกว้างการเรียนรู้สู่อนาคต

 Now Aging ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา

 Now Urbanized วิถีชีวิต เมือง โอกาส

 Now Womenomics สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

 New Gen is Now คนรุ่นใหม่คือพลังแห่งอนาคต

 Now World-Friendly รักษ์โลก โอกาส ความยั่งยืน  

ความรู้กินได้


 Hydroponics ผักไฮโดรโปนิกส์

 ธุรกิจซักอบรีด

 ขนมไทยแคเทอริ่งส์

 มหัศจรรย์พันธ์มะเขือห้ายอด

คลิปกระตุกต่อมคิด


 Digiverse โอกาสใช้ประโยชน์จากโลกดิจิทัล

 Knowledge Innovation Trend ความสำคัญของนวัตกรรม

 กำเนิดโลกใหม่บน Online Platform การใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย

สาระน่ารู้จากรัฐบาล


 ประเทศไทย 4.0

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 EEC โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก

แอปพลิเคชัน


 ECHO แอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดอื่นๆ

สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 
ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย

ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย

การเผยแพร่ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ
สวัสดีปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 
โครงการบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) สู่ประชาชนผ่านป้ายรถเมล์  โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

โครงการบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) สู่ประชาชนผ่านป้ายรถเมล์ โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

โครงการป้ายรถเมล์ความรู้ โดยความร่วมมือระหว่าง สบร. และ กทม.

ดาวน์โหลด ของ OKMD