OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

3916

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้านสังคม ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นาย ยงุยทธ ยุทธวงศ์) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และ แหล่งเรียนรู้และต่อมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 192/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานบูรณาการแนว ทางการดำเนินการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

ต่อมามีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี จึงได้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว และมีคำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 312/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้าน พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร) เป็นรองประธาน ผู้บริหารหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) เป็นกรรมการและ เลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานการบูรณาการแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของประเทศ จัดให้มีระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและ หน่วยงานต่างๆสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมการ พัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้มีคุณภาพและคุณค่าเพิ่มขึ้น

BBLplayground


ในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติให้ แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีผู้อำนวยการ สบร.เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน และผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สบร.เป็น คณะทำงานและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และ แหล่งเรียนรู้ บูรณาการฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย ประสาน การทำงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ สร้างระบบเครือข่ายการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้เป็น เอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคณะทำงานฯ ได้ประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการนำร่อง 5 โครงการ พร้อมทั้งยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการระยะปานกลางตามที่คณะกรรมการบูรณาการฯ มอบหมาย

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มี
มติเห็นชอบในหลักการ “(ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะปานกลาง
(พ.ศ. 2560 – 2564)” โดยที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการระยะ 20 ปีให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานพัฒนาและบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการฯ และคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลดอื่นๆ

สวัสดีปีใหม่ 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 
ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย

ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย

การเผยแพร่ข้อมูลและสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย EEC และอุตสาหกรรมไทย ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการฯ
สวัสดีปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561

เชิญคุณส่งความสุขกับปฏิทินและ  E-card สุดน่ารักจาก okmd 
โครงการบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) สู่ประชาชนผ่านป้ายรถเมล์  โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

โครงการบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) สู่ประชาชนผ่านป้ายรถเมล์ โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

โครงการป้ายรถเมล์ความรู้ โดยความร่วมมือระหว่าง สบร. และ กทม.

ดาวน์โหลด ของ OKMD