ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย

ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย

กิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ภายใต้โครงการเพิ่ม มูลค่าของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
ดูรายละเอียด