OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นบริหารงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สบร. ได้พัฒนากระบวนการ ที่สอดคล้องกับแนวคิด "ต่อยอดอดีต" และ "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" โดยนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD ได้จัดการสรรหาและประกาศ 12 สุดยอดแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ประจำปี  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการการท่องเที่ยวในประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยเล็งเห็นความสำคัญในการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้แก่แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้รับรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อคัดกรองชุดข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยร่วมกัน เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 18 Next

ข่าวและกิจกรรม