OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รายการรับเรื่องร้องเรียน

วันที่ เรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่ร้องเรียน สถานะร้องเรียน
04/12/2022
10:32:44
การถูกระงับการใช้งานอย่างถาวรโดยไม่เป็นธรรม

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 
รับเรื่อง 
03/10/2022
08:02:22
11111

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 
รับเรื่อง 
Total: 2


รายงานผลการร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน