OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รายการรับเรื่องร้องเรียน

วันที่ เรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่ร้องเรียน สถานะร้องเรียน
24/03/2023
14:03:27
1

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (ส่วนงานกลาง) 
รับเรื่อง 
24/03/2023
14:03:21
1

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (ส่วนงานกลาง) 
รับเรื่อง 
24/03/2023
14:03:15
1

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (ส่วนงานกลาง) 
แจ้งผู้ร้องเรียนแล้ว 
24/03/2023
14:03:11
1

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 
รับเรื่อง 
24/03/2023
14:03:06
1

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 
รับเรื่อง 
24/03/2023
14:03:01
1

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (ส่วนงานกลาง) 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 
24/03/2023
14:02:56
1

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (ส่วนงานกลาง) 
รับเรื่อง 
04/12/2022
10:32:44
การถูกระงับการใช้งานอย่างถาวรโดยไม่เป็นธรรม

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) 
รับเรื่อง 
03/10/2022
08:02:22
11111

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 
รับเรื่อง 
Total: 9


รายงานผลการร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน