OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ขนมสายบัว

144 ครั้ง
1.สายธาร เมฆศรี 
2. เสาลักษณ์ เหิมขุนทด 
3. ชลธิชา ศรีน้อยเมือง
รุ่นนิสิต-นักศึกษา