OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์

490 ครั้ง
นางสาวกนกวรรณ บุตรศรีภูมิ 
นางสาวชลธิชา ขอยุทธกลาง 
นางสาวณัฐตชา พารัก
ทีมAngel
รุ่นนิสิต-นักศึกษา