OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เที่ยว ชม ชิม

129 ครั้ง
น.ส. ฐิตาพร หาระสาย
ทีมเหล่ไหลพาทัวร์ 
รุ่นนิสิต-นักศึกษา