OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ขนมแป้งข้าวหมากสไตล์ไทย

120 ครั้ง
นาย อิทธิพล แก้วกัณหา 
ทีม NO.1 
รุ่นนิสิต-นักศึกษา