OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กุ้งมัธยัสถ์(ยัด) ‐ Made with Clipchamp

228 ครั้ง
นายกันตพิชญ์ จิตพลี
ทีมขะแหม่วเอว
รุ่นนิสิต-นักศึกษา

กุ้งมัธยัสถ์(ยัด) เป็นเมนูที่คิดจากปัญหา โควิด 19 ด้วยการที่ตลาดรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านได้งดการให้บริการในขณะที่คิดเมนูนี้ขึ้น และด้วยเหตุนั้นทำให้ของในตู้เย็นก็เริ่มร่อยหรอลงไปทุกที่จนกะทั่งเหลือเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นทำให้เกิดการนำของที่เหลืออยู่มาผสมรวมกันเป็นเมนู กุ้งมัธยัสถ์(ยัด) นี้นี่เอง

จึงได้จัดทำคลิปวิดีโอนี้เพื่ออยากจะมาแชร์ถึงวิธีการทำ เพราะวัตถุดิบราคาถูกหาได้ง่ายเหมาะสำหรับช่วงโควิด 19 นี้เป็นอยากมาก ร่วมไปถึงอยากจะนำเสนอแนวคิดในการผสมผสานวัตถุดิบที่เหลืออยู่ในตู้ให้ผู้ดูมีความกล้าในการนำสิ่งที่มีมาสร้างเป็นอาหารใหม่ ๆ