OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แกงคั่วกะทิวาย

126 ครั้ง
อดิศักดิ์  จันทร์ประสิทธิ์
ทีม I here land 
รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)