OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ไข่ป่าม ล้านนา

419 ครั้ง
1.นายพิเชษฐ์ แจ้มา
2.นายจิรโชติ แจ่มคีรีรัตน์
3.นายทักษ์ดนัย คูณรัตน์
ทีมล้านนา ไข่ป่าม
รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)

คลิปไข่ป่าม ล้านนา   จากการที่พวกผมได้ทราบว่ามีการแข่งขันทำอาหาร    ก็ดพูดคุยกับเพื่อนๆ ในทีมและปรึกษาคุณครู   ซึ่งในภาวะปัจจุบัน มีการแพร่ระบาทของโรคไวรัส โควิด 19  พวกผมสนใจจึงได้มีการรวมกลุ่มกัน 3 คน เพื่อที่จะทำอาหารพื้นเมืองในภาคเหนือ ที่ทำได้ง่าย แต่น่าสนใจ  นั้นก็คือ “ไข่ป่าม”  จึงได้เริ่มวางแผน ศึกษาหาข้อมูล พบว่า ไข่ป่ามและเป็นอาหารที่สามารถทำได้ง่าย  มีขั้นตอนกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น ใบตอง  พริก  คนภาคเหนือหรือคนและล้านนาของเราก็นิยมรับประทานกัน ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็ไม่พลาดที่จะลิ้มลอง จึงทำให้พวกเราคิดว่า ไข่ป่ามนี้ ควรเป็น อาหารอีกชนิดหนึ่งที่ ต้องเผยแพร่เป็นความรู้ ทั้งวิธีการ กรรมวิธีต่างๆ ให้คนรุ่นหลัง และผู้ที่สนใจ  ได้ทดลองทำอีกทั้งยังเป็นการรักษา วัฒนธรรมด้านอาหารของชาติสืบไป