OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รู้จักอาหารภูเก็ต | MAISCRIPT

106 ครั้ง
นพวรรณ วาสวิลัย
ทีม RBB
รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)

ผลงานชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องอาหารพื้นเมืองภูเก็ตและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชม ภายในผลงานผู้จัดได้สอดแทรกความรู้ต่าง ๆ รวมไปถึงขั้นตอนการผลิตของอาหารและยังมีความบันเทิงแก่ผู้ที่มารับชมหรือศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายระหว่างรับชม

ผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มารับชมหรือศึกษา หากมีความผิดพลาดประการใดผู้จัด ขออภัยมา ณ ที่นี้