OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แหนมหน่อไม้

216 ครั้ง
ทีมสหาย
  1. เด็กหญิงเกวลิน  คำทวี
  2. เด็กหญิงอภิญญา  เลิศสงคราม
  3. เด็กหญิงยุภาพร  ภูผาดอย

รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)

หน่อไม้ เป็นพืชที่หาง่ายในฤดูฝน  และสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย  เช่น  แกงหน่อไม้  ซุปหน่อไม้  แกงเผ็ดหมูสามชั้น  หน่อไม้ดอง  หน่อไม้นึ่ง  ต้มหน่อไม้กินเป็นผัก  หรือเอาไปใส่ส้มตำเป็นตำป่า เป็นต้น
  
การทำแหนมหน่อไม้  เป็นอาหารที่อร่อย ทำง่าย  สามารถเก็บไว้ทานได้ 3-4 วัน (เก็นในตู้เย็น)  เวลารับประทาน  ทานกับผัก  พริก  กระเทียม มีรสชาติเหมือนกับแหนมทั่ว ๆ ไป  ผู้ใหญ่กินได้  เด็กกินดี

ที่เลือกทำแหนมหน่อไม้เพราะ พวกเราชอบ พ่อแม่เราก็ชอบ เวลาไปทำไร่ทำนาสามารถห่อไปรับประทานได้  อีกทั้งนำไปฝากคนอื่น หรือนำไปขายสร้างรายได้ ในช่วงที่เรียนออนไลน์