OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | Brain-based Learning กับพัฒนาการเด็ก

579 ครั้ง | 4 มีนาคม 2565
พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย จะค่อยๆ พัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้น คุณพ่อคุณแม่ควรเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของลูก ผ่านกิจกรรมการเล่น ที่ทำให้เห็นถึงความสนใจ ความชอบ ความถนัด และความสามารถของลูก อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมและพัฒนาสิ่งเหล่านั้น ให้เกิดเป็นทักษะที่ดีต่อไปได้ในอนาคต

เรามาดูหลักการง่ายๆ จากคลิปวิดีโอ Brain-based Learning กับพัฒนาการเด็ก ที่พูดถึงการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น ที่สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมอง ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของลูกได้...กับอ้อ อารีย์รัชต์ ชวกาญจนกิจ