OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | Home Organizer นักจัดระเบียบบ้าน

448 ครั้ง | 12 ธันวาคม 2564
การจัดระเบียบบ้านเป็นการเริ่มต้นสร้างนิสัยแห่งการตัดสินใจ เป็นการเรียนรู้และฝึกฝนลงมือทำด้วยตนเอง การที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ให้ความรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจ เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเรา จะทำให้เรามีความสุขในทุกๆ วัน

ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ง่าย และสะดวกสบายขึ้น “Home Organizer นักจัดระเบียบบ้าน” จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ และอยากแนะนำสำหรับคนที่มีความชอบในการให้คำแนะนำสอนวิธีคิดหรือเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้ปรับพฤติกรรมและสร้างทัศนคติใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตของคนให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

มาทำความรู้จัก “Home Organizer นักจัดระเบียบบ้าน” กับ สุ พัทธ์ธีรา สร้อยสุมาลี และอ้อ อารีย์รัชต์  ชวกาญจนกิจ