OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | Womenomics: ผู้หญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

322 ครั้ง | 19 ธันวาคม 2564
ปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในทุกวงการ ทำให้เศรษฐกิจพลังผู้หญิง จึงเป็นเทรนด์ที่น่าติดตามและผู้หญิงต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลาย ทำให้สินค้ามีการจำแนกกลุ่มผู้บริโภคหญิงให้หลากหลายมากตามไปด้วย อาทิ กลุ่มผู้หญิงโสด กลุ่มผู้หญิง Gen Y  กลุ่มคุณแม่วัยทำงานยุคใหม่ แถมมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดโอกาสมากมาย 
.
ไปดูแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจพลังผู้หญิง รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ที่ท้าทายทางธุรกิจและประกอบอาชีพของคนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ กับ หญิง ชลนิดา สุขการเพียร