OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | นักออกแบบเว็บไซต์ UX/UI Designer

601 ครั้ง | 25 กุมภาพันธ์ 2565
เป็นเรื่องปกติไปซะแล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ Online ที่ต้องพึ่งพา นักออกแบบเว็บไซต์ UX/UI Designer เพื่อให้ออกแบบฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของคุณให้ออกมามีหน้าตาที่สวยงาม ใช้งานได้ง่าย สะดวกสบายและ สร้างประสบการณ์ความรู้สึกที่ดีในการใช้งานให้กับลูกค้า...

ไปดูกันว่า อะไรคือ UX/UI Designer และทำงานประสานกันอย่างไรจนเว็บไซต์ออกมาสวยงามพร้อมใช้งานกับ ดร.ไก่ เกียรติพร หวังภัทรพงศ์