OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ชี้ช่องโอกาส | อยู่แบบไทย

1079

รักษาคุณค่าเก่า | ต่อยอดองค์ความรู้เดิม | ประยุกต์ทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่ | ก้าวไปกับเทคโนโลยี | ตอบโจทย์วิถีร่วมสมัย