OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Long Table Symposium: อาหารบ้านบ้าน | หัวข้อ "เมื่ออาหารพื้นถิ่นกลายเป็นเทรนด์"

1390

โดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี ผู้ริเริ่มโครงการ "กิน เปลี่ยน โลก" ร่วมกับสสส. และเครือข่ายเกษตรกร


เพื่อสนับสนุน Slow Food ในไทยให้กลับสู่วิถีธรรมชาติ สร้างความมั่นคงทางอาหารและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกอาหารที่มาจากการผลิตที่ไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอาหารที่สดใหม่ ปราศจากสารพิษทำลายสุขภาพคนและโลก ที่สำคัญคือ เขามีความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ Slow Food / Organic Food และอาหารพื้นบ้านเป็นอย่างดี