OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เมื่อเทรนด์โลกย้อนสู่ภูมิปัญญาไทย : Therapy Symposium สุขภาพองค์รวม

1663

การแพทย์ทางเลือกจึงเป็นอีกชุดความคิดที่กำลังมาแรงในขณะนี้ ด้วยแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมองร่างกายแบบเป็นองค์รวม (Holistic Medical) นั่นคือ ไม่เพียงมุ่งรักษาโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องสร้างความสมดุลทั้งทางสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณไปพร้อมกัน จึงจะตอบโจทย์การมีสุขภาวะที่ดี (Wellness) อย่างแท้จริง ซึ่งตรงกับคำนิยามของสุขภาพขององค์การอนามัยโลกและ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั้น