OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

4D Symposium: อยู่แบบไทย | หัวข้อ "อยู่อย่างยั่งยืน : ความได้เปรียบของโลกตะวันออก"

1537

โดย จุลพร นันทพานิช อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ผู้ก่อตั้งบริษัท "นอร์ธ ฟอเรสต์ สตูดิโอ (North Forest Studio)" อาจารย์เน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบบูรณาการ (Integrated Architecture) โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับธรรมชาติ และการผสมผสานฟังก์ชั่นของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเข้ากับการออกแบบร่วมสมัย หรือแม้แต่ออกแบบสภาพแวดล้อมและรูปแบบการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย เช่น ต้นไม้ประจำตัว พืชผักผลไม้และสมุนไพรที่ควรกิน ตลอดจนกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่สร้างสมดุลให้กับวิถีชีวิต