OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | 8 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็ก

226 ครั้ง | 12 กรกฎาคม 2564
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กในยุคนี้ ยิ่งปัจจุบันเราสามารถเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้ง่ายๆ จึงมีแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์เกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงนี้ บางแห่งก็ได้คัดสรรบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาเพื่อให้ครอบครัวและเด็กได้เข้าถึงความรู้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับวัย 

มาดู 8 ตัวอย่างแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็กๆ และพ่อแม่ที่จะช่วยให้มีกิจกรรมสนุกๆ ทำและช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดย เพ็ญวิษา เกียรติดุริยกุล