OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | BCG Economy

596 ครั้ง | 14 มิถุนายน 2565
พุธช่างพูดสัปดาห์นี้ชวนมาทำความรู้จักเศรษฐกิจแบบใหม่หรือ BCG Economy ที่รัฐบาลนำมาใช้ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนข้อได้เปรียบที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมเพื่อรับมือกับแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ทั้งเทคโนโลยีและ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ไปรู้จักกับเศรษฐกิจแบบใหม่ BCG Economy กับอั๋น อรเลขา เพ็งพริ้ง