OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Creative Economy กับ เพชรบุรี เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์

490 ครั้ง | 15 พฤษภาคม 2565
สำรวจ “เพชรบุรี” เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์

“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เศรษฐกิจที่มีแนวคิดเติมเต็มไปด้วย “จินตนาการ ภูมิปัญญา สังคม วัฒนธรรม และผู้คน”

มารู้จักกับ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ให้มากขึ้นกว่าเดิมกับเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative City) อย่างเพชรบุรี เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์และมีศักยภาพของจังหวัด กับ โป้ ปรันตป์ บุญแก้ว

#OKMD #OKMDFamily #เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ #เพชรบุรี #CreativeCity #เมืองเพชร #เมืองตาลโตนด