OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

StartUp Please Ep.9 : กฎข้อที่ 3 ปล่อยให้ไอเดียเติบโต

1526 ครั้ง
Series พิเศษ “กฎ 13 ข้อในการสร้างสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ”

"ไอเดียและความคิด" คือทุนเริ่มต้นของทุกธุรกิจ Startup ที่คุณจะต้องปลดปล่อยมันออกมา และปล่อยให้มันเติบโตให้ถึงที่สุด มาร่วมทำความเข้าใจในการปล่อยให้ไอเดียของคุณ เติบโตและก้าวไกลกันนะคะ