OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

StartUp Please Ep.14 : กฎข้อที่ 8. ใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย

1039 ครั้ง
Series พิเศษ “กฎ 13 ข้อในการสร้างสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ”

การใช้จ่ายคือเรื่องปกติในการลงทุนสำหรับทุกธุรกิจ Startup ก็เป็นธุรกิจที่ต้องใช้จ่ายลงทุนในเรื่องต่างๆ แต่สิ่งที่จะทำให้ทุกธุรกิจเติบโตและไปได้ไกล คือ การมีรายจ่ายที่น้อยที่สุด ในตอนนี้จะพามาเรียนรู้การใช้จ่ายเงินเพื่อ Startup ของคุณกันนะคะ