OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้กินได้

ชุดความรู้กินได้ สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดหมู่ ดังนี้

ถั่วลิสง พืชหมุนเวียนสร้างรายได้

ถั่วลิสงนอกจากนิยมปลูกเพื่อนำมาบริโภคเป็นอาหารแล้ว ลำต้นและใบยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือไถกลบในดินให้กลายเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินจึงเหมาะในการนำมาปลูกเป็นพืชหมุนเวียน

อ่านเพิ่มเติม

เกลือสมุทร...ที่สมุทรสาคร

จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 พบว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีการทำนาเกลือมากที่สุดในประเทศไทย รองลงมาคือจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตผักปลอดสารพิษ

ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษมากขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

การเลี้ยงปลาในนาข้าวในจังหวัดเชียงใหม่

ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่การผลิตด้านเกษตรยังมีผลิตภาพต่ำเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ ส่วนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรทำการเกษตรโดยขาดความรู้

อ่านเพิ่มเติม

แจกันไม้ลายสามพันโบก

โดย นางสาวกฤษดา จามรวัฒนากุล

อ่านเพิ่มเติม

ลูกหม่อนนอกฤดู

โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีพร ใจเดช

อ่านเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6

ศูนย์ความรู้กินได้