OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้กินได้

ชุดความรู้กินได้ สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดหมู่ ดังนี้

การเลี้ยงนกกระทา

ปัจจุบันนกกระทาจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงเพื่อใช้เนื้อและไข่ในการบริโภค อีกทั้งมูลของนกกระทายังเป็นปุ๋ยที่ดีต่อพืชไร่ การเลี้ยงนกกระทาจึงได้รับการส่งเสริมเพื่อเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงและมีความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

ผักไฮโดรโปรนิกส์

การปลูกผักด้วยระบบ Hydroponics สามารถลดการใช้สารเคมี ช่วยกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไปได้เกือบทั้งหมด  ทำให้ได้ผักมีคุณภาพ ความสด กรอบอร่อย ปลอดสารพิษ

อ่านเพิ่มเติม

เทียนสลักวัฒนธรรม

โดย นายภควัต เกศบุรมย์

อ่านเพิ่มเติม

เรือเอกลักษณ์น่านจำลอง

โดย นางสาวปวีณา ผาแสง/ นางขนิษฐา นครประสาท/ นายสิทธิวัฒน์ สุสมร

อ่านเพิ่มเติม

ไป ณ มหาชัย

โดย นางทัศวลี ผึ้งสีใส

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

เมื่อวัฒนธรรมการกินโดนอิทธิพลต่างชาติครอบงำ คนส่วนใหญ่จึงหันไปนิยมอาหารหรือขนมต่างชาติ  แต่ขนมไทยมีเสน่ห์ในตัว สามารถนำมาปรับรูปร่าง หน้าตา ให้ทันสมัย แปลกตา ใส่ไอเดียใหม่ๆ ลงไป จึงทำให้ธุรกิจ Catering ขนมไทยมีบทบาทในยุคปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next

ศูนย์ความรู้กินได้