OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | แนะนำคลิป...แปลงปลูกผักลอยน้ำ

492 ครั้ง | 31 มีนาคม 2565
แปลงปลูกผักลอยน้ำ เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ที่ต้องการแก้ปัญหาเป็นวัชพืชน้ำที่มีมากจนเกิดเป็นปัญหาและความเสียหายต่อการสัญจรทางน้ำ และก่อให้เกิดปัญหาระบบนิเวศ นอกจากนี้ ยังสามารถนำวัชพืชน้ำที่ไม่มีมูลค่ามาสร้างงานสร้างเงิน

OKMD ได้ถอดองค์ความรู้เรื่องการทำแปลงปลูกผักลอยน้ำ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาวัชพืชน้ำและเป็นแนวทางในการสร้างรายได้จากของเหลือทิ้ง สามารถเรียนรู้วิธีการทำแปลงปลูกผักลอยน้ำ รวมถึงวิธีการจำหน่ายและต่อยอดธุรกิจ ไปกับ ปุ๋ม เพ็ญวิษา เกียรติดุริยกุล และ โอห์ม อัมรินทรา ทิพย์บุญราช