OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD Family | แนะนำคลิป…การปลูกผักปลอดสารพิษ

522 ครั้ง | 17 มีนาคม 2565
ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่คนรักสุขภาพสรรหามาเพื่อดูแลตัวเอง และในส่วนผู้ผลิตอาหารหรือเกษตรกรผู้ปลูกผักผลไม้เอง ก็ให้ความสำคัญของการผลิตอาหารที่ปลอดภัยด้วยเช่นกัน เพราะการปลูกผักที่ใช้สารเคมีในการผลิต นอกจากจะส่งผลให้มีสารเคมีปนเปื้อนในผักและตกค้างในสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปลูกอีกด้วย 

OKMD ได้ถอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรในจังหวัดน่าน เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครอบครัวและสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว สามารถเรียนรู้กระบวนการปลูกผักปลอดสารพิษ ไปกับ ปุ๋ม เพ็ญวิษา เกียรติดุริยกุล และโอห์ม อัมรินทรา ทิพย์บุญราช