OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Talk พิเศษ : โลก Online โลกแห่ง Data

2521 | 27 มิถุนายน 2560
Talk พิเศษ : โลก Online โลกแห่ง Data

วิทยากร - คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ

Data ทุกวันนี้มีมากกว่าข้อมูลที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ภาพ เสียง กิจกรรมที่อยู่รอบตัวเรา เป็นต้น และทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในขีวิตประจำวัน โทรศัพท์เหล่านี้ก็จะบันทึกข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันของเราและส่งกลับไปให้แอพพลิเคชั่น หรือเจ้าของค่ายโทรศัพท์ แม้แต่ระบบ Cloud ที่สามารถดึงข้อมูลของเราไปได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า Data ทุกวันนี้อยู่ในระบบเหล่านี้เยอะมหาศาล

เมื่อมีการดึง Data มาใช้ ในทางธุรกิจเราควรที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ในสองมุมดังต่อไปนี้


  • หากคุณต้องการจะเพิ่มยอดขาย เราก็สามารถนำ Data มาใช้เพื่อขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ในทางกลับกันหากคุณต้องการจะลดต้นทุน เราก็สามารถนำ Data มาปรับใช้ได้ว่าทำอย่างไรให้ต้นทุนนั้นถูกลง
  • ในด้านสังคมก็สามารถนำ Data มาแชร์ให้เกิดกระแส หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม


ปัจจุบันสามารถดึง Data เพื่อสร้างเนื้อหาและปรับสินค้าและบริการของธุรกิจให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจให้บริการภาพยนตร์ออนไลน์ หันมาปรับให้บริการซีรี่ย์ที่มีความยาวของตอนสั้นลง หรือธุรกิจผลิตภาพยนตร์ก็หันมาใช้ Data เพื่อคัดนักแสดงและผู้กำกับในภาพยนตร์เรื่องใหม่ รวมถึงในภาคเกษตรกรรมก็สามารถปรับใช้ได้เช่น เครื่องจักรคัดแยกเกรดสินค้าโดยการใช้ภาพถ่ายในการคัดแยก โดยที่เราเป็นผู้ป้อนข้อมูลภาพถ่ายและกำหนดว่าภาพดังต่อไปนี้เป็นสินค้าระดับใด เป็นต้น จะเห็นได้ว่าหลาย ๆ ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมนำ Data มาปรับใช้และพัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ในชีวิตประจำวันของเรา รอบตัวกำลังจะเปลี่ยนไปด้วยสินค้าและบริการที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ดังนั้น Data สามารถเปรียบได้กับวัตถุดิบ ส่วนผสมที่ยังไม่ถูกนำมาคัดสรร ปรุงแต่ง โดยที่ระดับครัวเรือน ธุรกิจ อุตสาหกรรม จะต้องเป็นผู้นำมาปรับใช้ ปรุงแต่งให้เกิดอาหารจานหลักที่มีรสชาติที่ดี หรือให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านธุรกิจในเรื่องของรายได้และต้นทุน ในด้านของสังคมให้เกิดผลประโยชน์ ผลกระทบในทางที่ดีต่อสังคม พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งสรุปแล้วจุดที่สำคัญนั้นคือการนำ Data มาหาหนทางมาปรับใช้ให้ได้ เพราะข้อมูลนั้นอยู่รอบตัวของเรามากกว่าที่เราคิด ถ้าหากเราไม่นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ เราก็จะกลายเป็นฝ่ายที่ถูกข้อมูลนำไปใช้