OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Womenomics สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

10485 | 19 สิงหาคม 2559
Womenomics  สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง


เศรษฐกิจพลังผู้หญิง


เศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics) แนวคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะในฐานะแรงงานหรือ ผู้บริโภค ก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นไปด้วย นำไปสู่การส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันผู้หญิงจำนวนไม่น้อยก้าวเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการ บางครอบครัวผู้หญิงหาเลี้ยงเป็นหลักและมีอำนาจตัดสินใจและเป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน


เศรษฐกิจพลังผู้หญิง


สถานการณ์และแนวโน้มระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ


ปัจจุบันผู้หญิงเป็นประชากรครึ่งหนึ่งของโลก ซึ่งภายในศตวรรษที่ 21 จะมีผู้หญิงอีกกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการ ประเทศไทยเองมีประชากรหญิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ประชากรหญิงจะมากกว่าประชากรชาย รวมทั้งมีผู้ประกอบการที่มีสัดส่วนผู้หญิงใกล้เคียงกับผู้ชาย


สถานการณ์และแนวโน้มระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ


มองเทรนด์ 5 ด้าน


พลังขับเคลื่อนของผู้หญิงนำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ การวิเคราะห์ผ่านกรอบการวิเคราะห์ มองเทรนด์ 5 มิติ จะช่วยอธิบายถึงพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระยะยาว ปัจจัยเร่ง ความต้องการพื้นฐานของผู้หญิงที่เปลี่ยนไปจากเดิม โอกาสเกิดใหม่และความคิดบันดาลใจ ที่จะก่อให้เกิดโอกาสในการประกอบอาชีพและโอกาสทางธุรกิจของสินค้าและบริการ


มองเทรนด์ 5 ด้าน


สถิติที่น่าสนใจ

  • ครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้คือ ประชากรหญิง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.6
  • คาดการณ์ว่าภายในปี 2020 ประชากรหญิงของไทยจะมากกว่าประชากรชายถึงประมาณ 1.5 ล้านคน โดยผู้หญิง ที่ใช้ชีวิตคนเดียวมีเพิ่มมากขึ้นประมาณ 5.6 ล้านคน
สถิติที่น่าสนใจขอบคุณข้อมูล

  • รายงานผลสำรวจและศึกษาวิจัย ซีรีส์ความรู้ ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ เรื่องเศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics) โดย สบร.ร่วมกับ บ.ดิวันโอวัน เปอร์เซ็นต์ จำกัด (2558)
  • Forbes Thailand (www.forbesthailand.com)
  • สำนักงานสถิติแห่งชาติ (www.nso.go.th)
  • World Bank, World Development Indicators, 2012
  • รายงาน Global Entrepreneur Monitor, 2012


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 9715.66 KB)
ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

เพิ่มทักษะในการทำงานในศตวรรษที่ 21 | พัฒนาวิธีคิดสู่ Growth Mindset
2643
พลเมืองดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21
9948
ต่อยอดไอเดียอาชีพและธุรกิจจากเทรนด์สังคมผู้สูงวัย
2811
21st Century Skills : ทักษะแห่งอนาคต
6698
ต่อยอดไอเดียอาชีพและธุรกิจจากเทรนด์แนวคิดรักษ์โลก
1446
เล่น เรียนรู้ พัฒนาทักษะ กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็ก
2737
รู้จัก Generation Alpha : รุ่นใหม่วัยเยาว์ผู้กำหนดอนาคต
52686
10 เทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
9346
รวมมิตร ช่องทางออนไลน์ต่อยอดองค์ความรู้และประกอบอาชีพ
4620

Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next