OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

10 เทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

8070 | 30 มิถุนายน 2564
10 เทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
10 เทรนด์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น เมื่อเราเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้...
ทุกวันนี้ข้อมูลความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาและมหาศาล ผู้คนเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วและง่ายกว่าแต่ก่อน จากแหล่งความรู้มีอยู่ทั่วไปหลากหลายที่ ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางอาชีพและการทำงานที่มาพร้อมกับพฤติกรรมการเรียนรู้และใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้
 
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนเปลี่ยนไป
ความรู้ใหม่ๆ มากมายนอกห้องเรียน ทำให้ผู้คนในยุคนี้แสวงหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางด้านดิจิทัล ยิ่งทำให้ผู้คนเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแทบตลอดเวลา มีแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ๆ มากมายให้ได้เสริมทักษะพัฒนาตนเอง โลกดิจิทัลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในปัจจุบันอย่างปฏิเสธไม่ได้

2. ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ปรับตัว
ความรู้ในทุกวันนี้มีมากมายและแสวงหาได้ง่ายขึ้น การเรียนรู้ในยุคนี้จึงไม่ใช่การเรียนเพื่อท่องจำ แต่เป็น เรียนเพื่อรู้ และรู้เพื่อนำไปใช้ต่อได้ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีทักษะ “ความสามารถที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต”เพื่อที่จะได้มีความสนใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยตนเอง สถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงมีการปรับหลักสูตรและวิธีการสอนที่เน้นไปที่การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง มีการบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน เป็นต้น

3. ความนิยมการเรียนรู้นอกระบบมีมากขึ้น
ปัจจุบัน ผู้คนมองหารูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้รวดเร็ว เลือกเรียนสิ่งที่ตนเองสนใจได้ทันที ระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นที่ทำให้สามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามที่ตนเองสนใจ ภายใต้เวลา สถานที่ ตามที่ตนเองสะดวก

4. เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ
ยุคนี้เป็นยุคแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้สามารถตอบโจทย์และรองรับการใช้งานอย่างเหมาะสม เอื้อให้คนทุกวัยเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก อาทิ แพล็ตฟอร์มรูปแบบต่างๆ แอปพลิเคชัน คลิปวีดีโอ e-book Podcast ฯลฯ ข้อมูลมากมายเหล่านี้จำเป็นต้องมีระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้เรียนก็ต้องมีทักษะคัดกรอง แยกแยะ และเลือกใช้ให้เหมาะสม

5. ภาคธุรกิจและเอกชนร่วมพัฒนา
ปัจจุบันภาคธุรกิจได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาคน พัฒนาบุคลากรของตน อาทิ การเปิดสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้กับรูปแบบการทำงานจริง
 
6. ปรับตัวของแต่ละสายอาชีพ
คนในยุคนี้จึงจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ทั้งในแง่การทำงานและใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ครูอาจารย์ ผู้ประกอบการ ฯลฯ เพื่อรับมือและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดอย่างรวดเร็วในยุคนี้
 
7. อาชีพเฉพาะทาง
ทุกวันนี้เข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วและง่ายกว่าแต่ก่อน แหล่งความรู้มีอยู่ทั่วไปหลากหลายที่ ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ สามารถนำเสนอองค์ความรู้ของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้หลากหลาย  คนที่มีความสนใจเฉพาะด้านสามารถแสวงหาความรู้ได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดผู้เชี่ยวชาญและอาชีพเฉพาะทางเพิ่มขึ้น

นอกจากนั้น จากความสนใจของผู้คนที่มีความหลากหลายเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น เกิดการรวมกลุ่มความสนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดกลายเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ อาทิ กูรูด้านจักรยาน ขายสินค้าทำมือ

8. เกิดอาชีพใหม่
เกิดอาชีพใหม่ๆ เข้ามาตอบสนองความต้องการในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ สไตลิสต์ส่วนตัว บล็อกเกอร์ด้านต่างๆ นักการตลาดออนไลน์ ครูสอนภาษาทางออนไลน์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เทรนเนอร์ออกกำลังออนไลน์ ฯลฯ

นอกจากนั้น ผู้ประกอบการรายย่อยยังสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้นจากแพล็ตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลายในปัจจุบัน

9. อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้
คนยุคนี้เลือกอาชีพที่ใช่ของตนเอง เหมาะสมกับเป้าหมายและรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง สามารถทำงานและหาความรู้ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ เช่น นักเขียน นักออกแบบ บล็อกเกอร์ ฯลฯ

10. การทำงานร่วมกับเทคโนโลยี/ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตมากขึ้น ทำให้การทำงานและเรียนรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนไป การทำงานควบคู่กับ AI จึงเป็นสิ่งที่ทำควบคู่กันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และความผิดพลาดในการทำงาน คนทำงานจึงต้องปรับตัวและเรียนรู้เพิ่มทักษะรอบด้านให้หลากหลายเพื่อทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างดีขึ้นและสามารถต่อยอดทำงานด้านอื่นในส่วนที่AI มาแทนที่ด้วย

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

21st Century Skills : ทักษะแห่งอนาคต
6090
เล่น เรียนรู้ พัฒนาทักษะ กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็ก
2397
รวมมิตร ช่องทางออนไลน์ต่อยอดองค์ความรู้และประกอบอาชีพ
4020
เติมความรู้ กับ 5 Digital Library
4719
5 แหล่งเรียนรู้สาธารณะน่าสนใจรอบโลก
4458
ฟัง เรียน รู้ กับ 5 PODCAST น่าสนใจ
3362
เรียนรู้จากที่บ้าน | เรียนรู้ไม่มีวันหยุด กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจ
3491
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้
4515

Pages: 1 2 Next