OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เติมความรู้ กับ 5 Digital Library

4943 | 3 พฤษภาคม 2564
เติมความรู้ กับ 5 Digital Library
ปัจจุบัน แพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ทางช่องทางออนไลน์ทำให้เราแสวงหาความรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและสะดวกมากขึ้น วันนี้จะมาแนะนำ Digital Library ที่น่าสนใจให้เข้าไปเติมความรู้กันกับสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ หนังสือ e-book มัลติมีเดีย หนังสือเสียง ฯลฯ มาสนุกกับการเรียนรู้ในห้องสมุดดิจิทัลกัน

1. 2 ebook Digital Library
Digital Library ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการของหน่วยงานห้องสมุดทุกๆ แห่ง ทั้งระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษา 
ซึ่ง 2ebook นั้นจะประกอบด้วย
  • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library) ที่มีให้เลือกอ่านกว่า 5,000 รายการ  โดยมี e-library ของกลุ่มต่างๆ ให้เลือกอ่านกัน ทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัย 63 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร, Peking University, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ กลุ่มวิทยาลัยและโรงเรียน กลุ่มองค์กรอื่นๆ เช่น สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา, สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักหอสมุดแห่งชาติ ฯลฯ ไว้ให้สามารถเข้าไปเลือกอ่านหนังสือของแต่ละแห่งได้และบางส่วนต้อง login เข้าไปเพื่ออ่านหนังสือ

  • ระบบร้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (2ebook Store) มีให้เลือกซื้อหนังสือได้ทั้งแบบสำนักพิมพ์หรือหมวดหมู่ที่สนใจ เช่น กฎหมาย การศึกษา การเกษตร ฯลฯ
เติมความรู้ได้ที่
www.2ebook.com   
www.facebook.com/2ebook และแอปพลิเคชัน 2 ebook Library 

2. TK Public Online Library โดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
ห้องสมุดดิจิทัล “TK Public Online Library” ให้บริการครอบคลุมทั้งหนังสือ นิตยสาร และสื่อการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ โดยมีสื่อให้บริการในรูปแบบอีบุ๊ค หนังสือเสียง วีดิโอ และคอร์สออนไลน์ มีเนื้อหาที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย
 
สามารถเข้าถึงหนังสือ สื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยใช้สื่อดิจิทัล ครอบคลุมทั้งรูปแบบการอ่าน ชมและฟัง ในแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ มีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผ่าน 4 แอปพลิเคชั่น ได้แก่
1) TK park Online Library รวบรวมหนังสืออีบุ๊ค หนังสือเสียง วีดิโอ และหนังสือเสียง 
2) Libby by Overdrive หนังสืออีบุ๊ค และหนังสือเสียง และวิดีโอสารคดีภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมทั่วโลก
3) 2ebook Library หนังสืออีบุ๊ค ความรู้และวิชาการภาษาไทย 
4) PressReader รวบรวมหนังสือพิมพ์และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์กว่า 60 ภาษาทั่วโลก
เติมความรู้ได้ที่
www.tkpark.or.th/tha/library
ให้บริการทางแอปพลิเคชัน
https://tkpark.overdrive.com 
http://tkpark.2ebook.com 
https://www.tkpark.or.th/pressreader.php 

3. หอสมุดแห่งชาติ (National Library of Thailand)
หอสมุดแห่งชาติ ให้บริการองค์ความรู้ต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุดดิจิทัล (D-Library) / องค์ความรู้หอสมุดแห่งชาติ / NLT Smart Library / เอกสารมรดกความทรงจำโลก
 
ในส่วนห้องสมุดดิจิทัลหรือ D-Library นั้นมีองค์ความรู้รวมกว่า17,000เรื่อง ได้แก่ หนังสือออนไลน์ / เอกสารโบราณ / สิ่งพิมพ์หายาก / องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ (นิทรรศการออนไลน์ วารสารวิชาการ ฯลฯ / National e-library ประกอบด้วย วีดิทัศน์ สื่ออินโฟกราฟิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับในส่วนของ NLT Smart Library ประกอบด้วย Single search ทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแห่งชาติ / 
e-newspaper หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารออนไลน์ / ห้องสมุดดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติ (D-Library) /e-book จากสำนักพิมพ์ / Co-working space พื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน / NLT Application / QR Code Station การเข้าถึง e-book ผ่าน QR Code

เติมความรู้ได้ที่
www.nlt.go.th 
http://mobile.nlt.go.th 

4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
แหล่งความรู้ในรูปแบบบริการห้องสมุดออนไลน์ 
  • งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ E-Library
    Digital Library งานวิจัยในรูปแบบดิจิทัล มีความเสมือนจริงกับรูปเล่ม ข้อความ ภาพนิ่ง ช่วยให้เข้าถึงงานวิจัยได้ทุกที่ทุกเวลา
     
  • Research Café
    เว็บไซต์ และ Facebook Page สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยจาก สกสว. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ บทความ บทสัมภาษณ์ อินโฟกราฟิก นิทรรศการออนไลน์ Podcast แคตตาล็อกเทคโนโลยี ฯลฯ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบสรุปประเด็นสำคัญให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และส่งต่อ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง รับรู้ และเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ สามารถหาข้อมูลงานวิจัย ในห้องสมุดออนไลน์ เว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้รับทุน ของ สกว. โดยแบ่งหมวดหมู่ 18 หมวด ได้แก่ ประชาคมอาเซียน /อาหาร /สิ่งแวดล้อม / ความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปการศึกษา / ธรรมภิบาล / ความมั่นคงทางทะเล / คุณธรรม จริยธรรม / วัฒนธรรม / ประชากร / องค์ความรู้ใหม่ /  พลังงาน / Overcoming the Midle Income Trap / ท่องเที่ยว / ยางพารา / โลจิสติกส์ / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม / มนุษยศาสตร์ / อ้อย / น้ำตาล

เติมความรู้ได้ที่ 
www.tsri.or.th/th/knowledge 
www.tsri.or.th/th/knowledge/researchcafe 
ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
https://elibrary.trf.or.th/sri-tri.asp 

 5. ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลายๆ คนคงรู้จักและเคยเข้าห้องสมุดมารวยกันอยู่แล้ว วันนี้จะมาแนะนำช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าไปเติมความรู้กันได้ ห้องสมุดมารวยให้บริการ ebooks / emagazines & enewspapers / Article / Multimedia / Audiobook / Podcast ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน และบริบทที่เกี่ยวข้อง ทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Audio book เรื่อง บ้านเช่าหลังแรก, ebook เรื่อง The Little Book of Investing Like the Pros: Five Steps for Picking Stocks เป็นต้น

โดยหมวดหมู่ที่ให้เลือกแบ่งออกเป็น eBooks / eMagazines & eNewspapers / Articles / Multimedia / Audio Book / Podcast
 
เติมความรู้ได้ที่ 
https://elibrary.maruey.com 

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

21st Century Skills : ทักษะแห่งอนาคต
6308
เล่น เรียนรู้ พัฒนาทักษะ กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็ก
2518
10 เทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
8533
รวมมิตร ช่องทางออนไลน์ต่อยอดองค์ความรู้และประกอบอาชีพ
4192
5 แหล่งเรียนรู้สาธารณะน่าสนใจรอบโลก
4555
ฟัง เรียน รู้ กับ 5 PODCAST น่าสนใจ
3449
เรียนรู้จากที่บ้าน | เรียนรู้ไม่มีวันหยุด กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจ
3556
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้
4775

Pages: 1 2 Next