OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

21st Century Skills : ทักษะแห่งอนาคต

5268 | 30 สิงหาคม 2564
21st Century Skills : ทักษะแห่งอนาคต
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตและการทำงาน ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การทำงานที่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีทำให้ทักษะการทำงานแบบเก่าอาจใช้ไม่ได้สำหรับการทำงานในอนาคต ผู้ที่สามารถปรับตัวโดยใช้ทักษะต่างๆที่เหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถปรับการทำงานได้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะมีทั้งการเรียนรู้ในวิชาแกนและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษใหม่ ซึ่งสามารถใช้ในโลกของการทำงานและการดำรงชีวิตต่อไป ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดวิพากษ์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาเรียนรู้ตลอดทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูและผู้ปกครองจึงมีส่วนในการส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตให้กับเด็กในยุคนี้ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. สาระวิชาหลักและทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
 • สาระวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การอ่าน ภาษาสำคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง 
 • ความรู้เรื่องโลก
 • ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
 • ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี 
 • ความรู้ด้านสุขภาพ
 • ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
 

2. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
 • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
 • การสื่อสารและความร่วมมือทำงาน
 

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
 • ทักษะด้านสารสนเทศ
 • ทักษะด้านสื่อ
 • ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

4. ทักษะชีวิตและการทำงาน
 • ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
 • การริเริ่มและการกำกับดูแลตนเองได้
 • ทักษะด้านสังคมและทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
 • ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
 
 ที่มาข้อมูล:
 • หนังสือทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 (ฉบับแปลภาษาไทย โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิปจิตตฤกษ์) 
 • หนังสือ รวมมิตร คิดเรื่องการเรียนรู้ โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

เล่น เรียนรู้ พัฒนาทักษะ กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็ก
2055
10 เทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
6451
รวมมิตร ช่องทางออนไลน์ต่อยอดองค์ความรู้และประกอบอาชีพ
3498
เติมความรู้ กับ 5 Digital Library
4139
5 แหล่งเรียนรู้สาธารณะน่าสนใจรอบโลก
4128
ฟัง เรียน รู้ กับ 5 PODCAST น่าสนใจ
2988
เรียนรู้จากที่บ้าน | เรียนรู้ไม่มีวันหยุด กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจ
3262
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้
3545

Pages: 1 2 Next