ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — idea [x]
ผลการค้นหา 5 รายการ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อโลกขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับตัวเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จที่คนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มาดูทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ 2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ...

Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง

การขยายตัวของความเป็นเมืองได้เกิดขึ้นทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลากมิติ เกิดโอกาสในการประกอบอาชีพและการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มาตอบสนองพฤติกรรมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนเมืองและการขยายตัวของความเป็นเมืองที่เกิดขึ้น "ความเป็นเมือง" สามารถนิยามหรือให้คำจำกัดความได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มุมมองใดหรือข้อมูลอะไรมาอธิบาย เช่น การแบ่งแยกเมืองกับชนบท ตามเขตการปกครองหรือความหนาปน่นของประชากร การเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต/บริบทสังคม/วัฒนธรรม/โครงสร้างทางเศรษฐกิจ...

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้

โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด คนรุ่นใหม่จึงต้องปรับตัวให้ทันรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สนใจใฝ่รู้และรู้เท่าทันเรื่องราวรอบๆ ตัวที่สามารถปรับใช้ พัฒนาและต่อยอด สร้างโอกาสในการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไปได้ โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนใบนี้อัดแน่นไปด้วยความรู้มหาศาล คนในยุคนี้จึงมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาจากแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายแฃะเข้าถึงได้จากหลายช่องทาง เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกลทำให้ระบบเครือข่ายความรู้ออนไลน์ขยายฐานความรู้ออกไปอย่างรวดเร็ว...

Aging Society ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงประเทศไทยด้วย การทำความเข้าใจกับทิศทางและแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมและเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ สังคมสูงวัย โดยทั่วไปนิยามที่หลายหน่วยงานใช้กันเวลาพูดถึงผู้สูงอายุคือ คนที่มีอายุตั้งแต่ 60 หรือ 65 ปีขึ้นไป และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือปรากฎการณ์ที่ผู้สูงอายุมีสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด อีกทั้งความเข้มข้นของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยังแบ่งออกเป็นหลายระดับอีกด้วย รู้หรือไม่ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อย...

Womenomics สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

ทุกวันนี้ผู้หญิงมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกวงการ ไม่ว่าจะในฐานะผู้บริโภค ผู้ประกอบการ นักวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้หญิงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ ไอเดียการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เศรษฐกิจพลังผู้หญิง เศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics) แนวคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะในฐานะแรงงานหรือ ผู้บริโภค ก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นไปด้วย นำไปสู่การส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงมากขึ้น...
Pages: 1