OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้กินได้

ชุดความรู้กินได้ สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดหมู่ ดังนี้

มะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอมถูกนำไปแปรรูปเป็นขนม ของว่าง  เครื่องดื่ม  เครื่องใช้ และอื่นๆ ทำให้มีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมมาก

อ่านเพิ่มเติม

น้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน

น้ำหมักมูลสุกร เป็นปุ๋ยทางใบที่ทำให้พืชโดยเฉพาะข้าวมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มผลผลิตได้ดี ช่วยแก้ปัญหากลิ่นมูลสุกรจากฟาร์มหมูที่ไปรบกวนชุมชน
โดย ฐิติฌาภรณ์  พงศ์จันทร์

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางเห็ดโคนน้อย

เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่วสามาถเพาะเลี้ยงได้ มีรสชาติใกล้เคียงกับเห็ดโคน
โดย นางสาวศิรินภา ธงภักดี

อ่านเพิ่มเติม

การเลี้ยงนกกระทา

ปัจจุบันนกกระทาจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงเพื่อใช้เนื้อและไข่ในการบริโภค อีกทั้งมูลของนกกระทายังเป็นปุ๋ยที่ดีต่อพืชไร่ การเลี้ยงนกกระทาจึงได้รับการส่งเสริมเพื่อเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงและมีความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

ผักไฮโดรโปรนิกส์

การปลูกผักด้วยระบบ Hydroponics สามารถลดการใช้สารเคมี ช่วยกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไปได้เกือบทั้งหมด  ทำให้ได้ผักมีคุณภาพ ความสด กรอบอร่อย ปลอดสารพิษ

อ่านเพิ่มเติม

การเลี้ยงต่อหัวเสือ

การเลี้ยงต่อหัวเสือเป็นอาชีพที่ใช้ต้นทุนต่ำ รายได้สูง และใช้ทักษะความรู้ที่สามารถเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอาชีพเสริมที่สามารถทำควบคู่กับอาชีพหลักในการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

ข้าวไรซ์เบอรี่ อินทรีย์

จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำจนทำให้เกิดโครงการรับจำนำข้าว จากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือชาวนา จึงเกิดผลทำให้ชาวนาไทยหันไปปลูกข้าวเบาหรือข้าวอายุสั้นเพื่อเร่งผลผลิตให้
ทันเพียงพอต่อรอบการรับจำนำ

อ่านเพิ่มเติม

ถั่วลิสง พืชหมุนเวียนสร้างรายได้

ถั่วลิสงนอกจากนิยมปลูกเพื่อนำมาบริโภคเป็นอาหารแล้ว ลำต้นและใบยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือไถกลบในดินให้กลายเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินจึงเหมาะในการนำมาปลูกเป็นพืชหมุนเวียน

อ่านเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 Next

ศูนย์ความรู้กินได้