OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

งานสัมมนาวิชาการ OKMD BBL Symposium: Inspire You Brain, Inspire Your Future

3629 | 22 มกราคม 2560
งานสัมมนาวิชาการ OKMD BBL Symposium: Inspire You Brain, Inspire Your Future
งานสัมมนาวิชาการ OKMD BBL Symposium: Inspire You Brain, Inspire Your Future จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ มีจำนวนผู้เข้าร่วม 557 คน และสื่อมวลชน จำนวน 22 สื่อ (31 คน) เป็นงานสัมมนาวิชาการที่เน้นการสร้างพื้นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนทรรศนะระหว่างนักคิดจากหลากหลายสาขา พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวทางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทิศทางการศึกษาของประเทศไทยที่สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ และแนวทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้
 • เพื่อระดมความเห็นและจุดประกายให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21
 • เพื่อให้สังคมได้นำเอาประเด็นจากการแลกเปลี่ยนความเห็นครั้งนี้ไปศึกษา ค้นคว้าต่อ นำไปสู่แนวทางการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนไทยที่เหมาะสม ต่อไป
ภายในงานจะประกอบไปด้วย 
 1. พิธีเปิดโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
 2. เวทีเสวนา จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
  “การสร้างเยาวชนของชาติ เพื่อตอบโจทย์อนาคต” ค้นพบความหมายและความสำคัญของ การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) จากหลากมุมมองของผู้มีส่วนในการวางรากฐานการสร้างเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นเป็นทุนมนุษย์ที่ทรงคุณค่าในอนาคต โดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล คุณเพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ นักวิชาการอิสระ และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐา โกมลวาทิน
    
  “เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ที่ไหน” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นร้อน เรื่องการใช้เทคโนโลยีของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของนักวิชาการ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ผลิตและให้บริการสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช  อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร ผู้อำนวยการสถาบัน 101 เอ็ดดูแคร์ เซ็นเตอร์ คุณธนัญกรณ์ จิรพัฒน์คุณากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานทรูปลูกปัญญา มีเดีย ดำเนินรายการโดย ดร.อภิชาติ ประเสริฐ

  “ทิศทางใหม่ของการจัดการเรียนรู้” ทำความรู้จัก เข้าใจแนวทางจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่หลากหลายมุมมอง และร่วมกันวิเคราะห์ สร้างสรรค์คำตอบให้กับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สุรัตน์ แท่นประเสริฐกุล ผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา ดรุณสิกขาลัย  อาจารย์ไกรวิน วัฒนะรัตน์ อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินรายการโดย ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี

  “ความคิดสร้างสรรค์ สอนกันได้มั้ย” แลกเปลี่ยนทรรศนะกับนักคิด นักสร้างสรรค์ ตัวจริง เสียงจริง จากหลากหลายวงการ ถึงที่มาของความคิดสร้างสรรค์ในงานของพวกเขา โดยมีผู้ร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ คุณสรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง ผู้อำนวยการฝ่ายคอร์ปอเรท มาร์เก็ตติ้ง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน)) คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) นักคิดนักเขียนแถวหน้าของเมืองไทย คุณสาธิต กาลวันตวานิช ครีเอทีฟ ไดเร็คเตอร์ จาก Propaganda คุณอานนท์ ไพโรจน์ เจ้าของ บริษัทอานนท์ ไพโรจน์ ดีซาย สตูดิโอ จำกัด  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ปิยพงษ์  สุเมตติกุล

 3. นิทรรศการ
  “Inspire Your Brain” นิทรรศการที่จุดประกายความคิดให้รู้จัก เข้าใจ และตระหนักถึงวิธีใช้สมองให้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ นำไปสู่การปรับเปลี่ยน และปรับตัวให้เข้ากับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
  สนามเด็กเล่น BBL “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” นิทรรศการสร้างสรรค์ที่จำลองสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ สนุกสนานกับการเล่นและพัฒนาทักษะสมอง
   
 4. บูธผลงานภาคีเครือข่ายและพันธมิตรที่ร่วมงานกับ OKMD อาทิ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง ทรูปลูกปัญญา และสถาบันรักลูก

กิจกรรมอื่นๆ


Brain-Based Learning