OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ณ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มวัยรุ่น – ผู้สูงวัย)

2321 | 15 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมอื่นๆ


Brain-Based Learning