OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ณ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มปฐมวัย – ประถมศึกษา)

1833 | 8 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมอื่นๆ


Brain-Based Learning