OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง

101954

"ความเป็นเมือง" สามารถนิยามหรือให้คำจำกัดความได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มุมมองใดหรือข้อมูลอะไรมาอธิบาย เช่น การแบ่งแยกเมืองกับชนบท ตามเขตการปกครองหรือความหนาปน่นของประชากร การเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต/บริบทสังคม/วัฒนธรรม/โครงสร้างทางเศรษฐกิจ อย่างไรต่างก็สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจและอาชีพที่มาพร้อมกับการขยายตัวของความเป็นเมืองทั้งสิ้น


Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง


รู้หรือไม่


  • โลกผ่านการขยายตัวของความเป็นเมืองตลอดศตวรรษที่ 20
  • คาดการณ์ว่าในอีก 35 ปีข้างหน้า ในปี 2050 โลกจะมีประชากรคนเมืองเพิ่มขึ้นมากถึง 2.4 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 66 ของประชากรโลก
รู้หรือไม่


สถานการณ์และแนวโน้มของไทย โอกาสและความท้าทาย


คนไทยกำลังอยู่ในวิถีคนเมือง ประเทศไทยมีการขยายตัวของความเป็นเมืองมาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 แม้ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในรอบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทว่าโมเดลการพัฒนาแบบเดิมเริ่มมาถึงทางตันด้วยข้อจำกัดหลายประการ อาทิ ผลิตภาพการผลิตที่ต่ำ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงในตลาดโลก ฯลฯ ไทยจึงจำเป็ฯอย่างยิ่งที่จะต้องมองหาโมเดลการพัฒนาแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงต้องปรับตัวและมองหาโอกาสจากการขยายตัวของความเป็นเมืองเพื่อแข่งขันกับนานาชาติในอนาคตได้


สถานการณ์และแนวโน้มของไทย โอกาสและความท้าทาย


มองเทรนด์ 5 ด้าน


การขยายตัวของความเป็นเมืองนำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ การวิเคราะห์ผ่านกรอบการวิเคราะห์ มองเทรนด์ 5 มิติ จะช่วยอธิบายถึงพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระยะยาว ปัจจัยเร่ง ความต้องการพื้นฐานของคนเมือง โอกาสเกิดใหม่และความคิดบันดาลใจ ที่จะก่อให้เกิดโอกาสในการประกอบอาชีพและโอกาสทางธุรกิจของสินค้าและบริการ


มองเทรนด์ 5 ด้าน


สถิติน่ารู้


  • ประเทศไทย ปี 2558 มีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์จำนวนมาก จนทำให้มูลค่าตลาดรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 2.07 แสนล้านบาท
  • คนเมืองร้อยละ 81 เห็นว่าควรมีบริการแหล่งเรียนรู้มากขึ้น เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ร้านหนังสือ ฯลฯ
สถิติน่ารู้



ขอบคุณข้อมูล

  • รายงานผลการสำรวจและศึกษษวิจัย ซีรีส์ความรู้ ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ เรื่อง การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) โดย สบร. ร่วมกับ บ.ดิวันโอวัน เปอร์เซ็นต์ จำกัด (2558)
  • โพลสำรวจประชาชาติธุรกิจ, 2558
  • Manager 360 Magazine


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 9561.25 KB)
ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

Now Urbanized | วิถีชีวิต เมือง โอกาส
5277